1. Výučba medicínskych predmetov – predmet Patológia

Kvalifikačné požiadavky:

 • všeobecné lekárstvo so špecializáciou patologická anatómia alebo
 • všeobecné lekárstvo so špecializáciou vnútorné lekárstvo alebo špecializáciou chirurgia
 • minimálne 2 roky odbornej praxe

2. Výučba medicínskych predmetov – predmet Zdravie a klinika chorôb

Kvalifikačné požiadavky:

 • všeobecné lekárstvo so špecializáciou vnútorné lekárstvo alebo špecializáciou chirurgia
 • minimálne 2 roky odbornej praxe

3. Výučba ošetrovateľských predmetov

Kvalifikačné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo
 • minimálne 2 roky odbornej praxe

4. Výučba odborných predmetov v odbore asistent výživy

Kvalifikačné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo pedagogika s predchádzajúcim ukončením študijného odboru asistent výživy, resp. diétna sestra na SZŠ,
 • minimálne 2 roky odbornej praxe

5. Výučba odborných predmetov v odbore zdravotnícky laboran

Kvalifikačné požiadavky

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore chémia,
 • DPŠ,
 • minimálne 2 roky odbornej praxe
Termín nástupu: 1. septembra 2019

Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a  vyhlášky č. 437/2009 Z. z.).
Zaradenie do platovej triedy 6 – 9 plat v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – príloha č. 1.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, štruktúrovaný profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

Podanie žiadosti: do 15.7.2019 emailom:
prípadne osobne alebo poštou na adresu: Stredná zdravotnícka škola
Hlboká cesta 23
010 01 Žilina

Kontakt: 0948 151 939

Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie telefonicky.
Sekcie


Jazykové verzie webstránky