Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja prijalo dňa 19.novembra 2018 všeobecné záväzné nariadenie 55/2018, ktorým sa vytvorila jednotná dotačná schéma pre prideľovanie dotácii z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Dotačnú schému ŽSK tvoria 3 dotačné programy:

Žiadatelia o dotácie môžu žiadať o príspevok na základe výziev na programy dotácie na regióny a participatívny rozpočet.

Žiadosti je možné zaslať aj elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk

Odporúčame žiadateľom, najmä obciam využiť možnosť elektronického podania žiadosti.

Žiadosti na príspevok z dotačného programu Individuálne dotácie môžu žiadatelia zasielať od 1. januára do 10. septembra príslušného roka, v ktorom je činnosť realizovaná. 

 

Ďalšie typy dotácií poskytovaných z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja:

 Sekcie


Jazykové verzie webstránky