Aktuality a oznamy

 • Oznámenie odboru SO/RO pre ROP pri Žilinskom samosprávnom kraji

  V uplynulých dňoch boli oslovené obce s ponukou na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie podľa grantovej schémy 3.4, aktivita B.

  Spomenutá grantová schéma sa pravdepodobne dotýka opatrenia 3.4. Renovácia a rozvoj obcí Operačného programu Základná infraštruktúra, ktorá sa vzťahovala na programovacie obdobie 2004-2006. Platnosť OP ZI sa skončila 31.12.2006 ( kontraktácie a realizácia len schválených projektov je do konca roku 2008).

  Z uvedeného oznamujeme, že v súčasnosti prebieha nové programové obdobie 2007-2013, v rámci ktorého sa môžu obce opätovne uchádzať o podporu z európskych fondov aj na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
  Avšak nie prostredníctvom spomenutej grantovej schémy, ale na tieto druhy aktivít sú určené opatrenia v rámci Regionálneho operačného programu (ROP), opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel - pre obce, ktoré sú inovačnými, alebo kohéznymi pólom rastu, s maximálnou výškou projektu 70 mil. Sk a Program rozvoja vidieka (PRV), opatrenie 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb - pre obce, mimo pólov rastu, s maximálnou výškou projektu cca 35 mil. Sk.

  V opatrení ROP sa budú Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predkladať na odbore SO/RO v sídle Žilinského samosprávneho kraja.
  V opatrení PRV sa budú Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predkladať na Pôdohospodársku platobnú agentúru, regionálne pracovisko Žilina. 

  Uverejnenie výzvy na predkladanie projektov sa v rámci ROP aj PRV predpokladá najskôr v apríli - máji 2008.

  Prípadne ďalšie informácie poskytne v úradných hodinách pre verejnosť v pracovných dňoch odbor SORO ŽSK, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina.
 • 13.február 2008

  Dobrá správa pre obce je potvrdená. Vláda SR uznesením č. 45 zo dňa 16.1.2008 umožnila obciam čerpať finančné prostriedky z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj aj na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ktorých pozemky nie sú vo vlastníctve obce, resp. obce nemajú k pozemku iný právny vzťah.
  Doteraz musela obec pri rekonštrukcii miestnych komunikácií preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet projektu, t.j. aj pozemok pod cestou, chodníkom.
  Ako však vyplýva z Uznesenia Vlády SR v nasledujúcom období bude stačiť ak sa obce pri stavebných investíciách preukážu právoplatným stavebným rozhodnutím príslušného stavebného úradu. Pri líniových stavbách sa však nebude vyžadovať iný právny dokument viažuci sa k vlastníctvu, resp. k vlastníckym právam pozemkov pod predmetnými stavbami, pričom pod líniovými stavbami sa v prípade obcí rozumejú cesty a miestne komunikácie.
 • 17. január 2008
  V súčasnosti prebiehajú jednania medzi jednotlivými koaličnými stranami, ktoré sa zamerali na otázku umiestenia Centrálneho koordinačného orgánu (CKO). Z doterajších vyhlásení vyplýva, že strategická úroveň systému riadenia Národného strategického referenčného rámca (NSRR) zrejme zostane na ministerstve výstavby. Avšak konečné rozhodnutie, či bude CKO na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja alebo na Úrade vlády, by malo padnúť na ďalšej schôdzke vládnych strán ešte tento mesiac. 
 • 16. január 2008 (TASR)
  Mestá a obce už nebudú musieť pri čerpaní eurofondov preukazovať vlastníctvo k pozemkom, na ktorých chcú stavať, napríklad cesty, bude im stačiť preukázanie vzťahu ku stavbe. Informoval o tom dnes po rokovaní vládneho kabinetu jeho predseda Robert Fico. "Urobili sme významný doplnok do uznesenia a do vnútorných pravidiel, ktorý sa týka využívania fondov zo strany miest a obcí. Na to, aby mohol niekto žiadať zdroje z týchto fondov, potrebuje preukazovať vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, ktorej sa investícia má dotýkať. V prípade líniových stavieb, ako sú napríklad cesty, je veľmi komplikované preukazovať vlastnícke vzťahy k pozemkom, ktoré sú pod cestami," upozornil premiér s tým, že vlastnícke vzťahy k pozemkom často nie sú vysporiadané z dôvodu vysokého počtu vlastníkov. "Prakticky by sme mestá a obce vylúčili z možnosti žiadať o peniaze na rekonštrukciu takýchto líniových stavieb," vysvetlil ďalej Fico dôvod doplnku k Správe o stave pripravenosti SR na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 až 2013 (stav k 15. novembru 2007). Predseda vlády tiež predpokladá, že bude v krátkom čase potrebné predložiť do Národnej rady (NR) SR návrh zákona, ktorý definitívne vyrieši problém pozemkov nachádzajúcich sa pod cestami.
 • 14. január 2008
  K 1. januáru 2008 má odbor SO/RO 8 zamestnancov, ktorí sú pripravení pomôcť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný prostriedok. Z tohto dôvodu zriadil ako každý odbor ŽSK služby pre verejnosť, ktoré sú v stredu v predĺženom čase do 17:00. Okrem toho je možné navštíviť odbor a informovať sa ohľadne Regionálneho operačného programu každý pracovný deň v čase od 8:00 do 15:00.
  Radi vás uvítame.
 • Žilinský samosprávny kraj predstavujúci územnú jednotku NUTS 3 má vykonávať v programovom období 2007-2013 v zmysle uznesenia vlády SR č. 832/2006 z 8. októbra 2006 a uznesenia vlády SR č. 1014/2006 zo 6. decembra 2006 úlohu Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom (ďalej len SO/RO) pre Regionálny operačný program. K plneniu delegovaných úloh z Riadiaceho orgánu (MVRR SR) schválilo Zastupiteľstvo ŽSK pre tento účel uznesením č. 14 zo dňa 14. mája 2007 zmenu organizačnej štruktúry - zriadenie SO/RO na úrovni NUTS 3 a začlenenie príslušných útvarov vykonávajúcich úlohy SO/RO pre ROP do Organizačnej štruktúry Žilinského samosprávneho kraja.Sekcie


Jazykové verzie webstránky