Strešný projekt MikroINTERREG PL-SK

Názov projektu: MikroINTERREG PL-SK
Číslo projektu: PLSK.01.01.00-24-0004/16
Prioritná os:
1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ: Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi

Vedúci partner: Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej
Partner 1: Žilinský samosprávny kraj

Opis projektu:

Strešný projekt umožňuje mikroprijímateľom ľahší a priamy prístup k realizácii mikroprojektov, ktoré inovatívnym spôsobom prehlbujú spoluprácu a rozvoj poľsko-slovenského pohraničia, prispievajúc k ochrane a rozvoju prírodného a kultúrneho dedičstva tohto územia. Oprávneným územím na poľskej strane je subregión Bielsky: (okres Cieszyńsky, okres Bielsky, okres Žywiecky, mesto s právomocou okresu – Bielsko-Biała), subregión Tyský (okres Pszczyńský), subregión Oświęcimský (okres Suský, okres Wadowický, okres Osvienčimský) a subregión Krakovský (obec Pcim). Na Slovenskej strane je to: Žilinský samosprávny kraj (okres Bytča, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Žilina, okres Martin, okres Turčianske Teplice, okres Námestovo).

Výška finančných prostriedkov projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 6 410 177,34 €

Požadovaná výška NFP: 5 448 650,64 €

Celkový rozpočet ŽSK: 2 174 937,27 €

- z toho EFRR: 1 848 696,63 €
- ŠR: 217 493,73 €
- vlastné zdroje: 108 746,91 €

Obdobie realizácie projektu: 17.02.2016 – 30.06.2022

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky