Názov projektu: Regionální poradenské centrum SK-CZ / RPC SK-CZ

Kód žiadosti: NFP304030C867

Výzva: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Projekt je realizovaný v období: 1.12.2017 - 30.11.2021

Pridelenie k programovej štruktúre:
3 Rozvoj miestnych iniciatív
3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Vedúci partner: Moravskoslezský kraj 
Hlavný cezhraničný partner: Žilinský samosprávny kraj 

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie regionálnych poradenských centier v Žiline a Ostrave zameraných na získanie nových potenciálnych žiadateľov, na vytvorenie nových partnerstiev a na poradensko – konzultačnú pre žiadateľov a príjemcov v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom aktivít ako vyhľadávanie spoločných príležitostí a kontaktov, poradensko- konzultačná činnosť, spracovanie spoločnej databázy, organizačné zaistenie školení pre žiadateľov a príjemcov a stretnutie pracovného tímu. Cieľovou skupinou sú zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy a podnikateľské subjekty pôsobiace v cezhraničných regiónoch. Merateľným ukazovateľom sú partneri aktívne zapojení do spoločných aktivít.

Výška finančných prostriedkov projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu: 224 636,88 €


Požadovaná výška NFP: 207 424,36 €

Celkový rozpočet ŽSK: 105 023,60 €
- z toho EFRR: 89 270,06 €
- ŠR: 10 502,36 €

- vlastné zdroje: 5 226,18 €

Vedúci partner Moravskoslezský kraj  https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/interreg-v-a---slovenska-republika---ceska-republika-101365/

 
Sekcie


Jazykové verzie webstránky