Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 21.12.2016

V Ý Z V U

na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:  2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:  2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

Bližšie informácie k výzve sú dostupné TU.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.01.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky