Prvoradou myšlienkou a jednou z podmienok pre získanie finančného príspevku v rámci programu, je spolupráca poľských a slovenských partnerov. V súvislosti s tým musia byť všetky projekty v rámci programu realizované v partnerstve, čiže pri spolupráci minimálne dvoch inštitúcií, z ktorých jedná pochádza z Poľska a druhá zo Slovenska. Partneri sa dohodnú medzi sebou, ktorý z nich bude tzv. vedúcim partnerom. Vedúci partner nesie najväčšiu zodpovednosť, preto pri jeho výbere treba zohľadniť ľudské, finančné a inštitucionálne zdroje jednotlivých partnerov, ktoré sú nevyhnutné na koordinovanie realizácie medzinárodného projektu. Zásady koordinácie a podrobné rozdelenie povinností v projekte určí dohoda podpísaná partnermi, obsahujúca podrobné rozdelenie úloh, ich práva a povinnosti. Ak máte nápad na projekt, ktorý spadá pod jednu z prioritných osí programu ale hľadáte partnera/partnerov na jeho realizáciu, vyplňte, prosím, formulár spolupráce.

FORMULÁR SPOLUPRÁCE

Formulár spolupráce musí byť vyplnený v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku. Správne vyplnený formulár treba podpísať a opečiatkovať pečiatkou inštitúcie. Čitateľný sken treba poslať elektronicky vo formáte PDF na Žilinský samosprávny kraj na e-mailovú adresu:  .

Nižšie budú zverejňované iba formuláre podpísané a vyplnené v dvoch jazykoch. ŽSK nenesie zodpovednosť za obsah ponuky.

 

Sekcie


Jazykové verzie webstránky