zámer č. 7-OK/2010

ZÁMER A PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

                                                    č. 7-OK/2010

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať časť svojho majetku formou priameho nájmu.

Predmetom priameho nájmu je:

- nebytový priestor o výmere 17,84 m2 nachádzajúci sa v administratívnej budove Turčianskej knižnice v Martine - súp. č. 656 postavenej na pozemku p. č. 704/1

v katastrálnom území Martin. Budova je zapísaná na liste vlastníctva č. 1427 u Správy katastra Martin v prospech vlastníka Žilinského samosprávneho kraja, v správe Turčianskej knižnice v Martine, Divadelná ul. 3, 036 01 Martin.

Podmienky nájmu:

1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu:

- minimálne nájomné : 110 EUR/1m2/rok

- výška úhrad za tepelnú energiu bude dohodnutá v zmluve o nájme podľa skutočného

odberu s prepočtom na prenajatú plochu

2. Doba nájmu - určitá – najdlhšie na 3 roky, začiatok doby nájmu podľa dohody.

3. Účel nájmu: kancelárske priestory

4. Lehota na doručovanie cenových ponúk záujemcov je: do 09.04. 2010 do 10.00 hod.

Písomnú ponuku je potrebné predložiť do podateľne vyhlasovateľa, alebo doručiť poštou

na adresu vyhlasovateľa tak, aby bola zaevidovaná v jeho podateľni do 09.04.2010 do

10.00 hod.

5. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov,

sídlo a IČO právnickej osoby, zastúpenie, ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel

využitia predmetu nájmu vzhľadom na predmet činnosti, ktorý záujemca bude v priestoroch

vykonávať.

6. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 7-OK/2010,

NEOTVÁRAŤ“.

7. Obhliadka predmetu nájmu sa uskutoční 31.03.2010 v čase od 12:00 h. do 13:00 h.,

prípadne podľa osobitnej dohody na nižšie uvedenom tel. čísle. Informácie o predmete

nájmu je možné získať u kontaktnej osoby: Peter Mydlo, knihár, údržbár, vodič

Turčianskej knižnice v Martine tel.: 043/4133001

 

8. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť

všetky predložené ponuky.

9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s víťazom predloženej ponuky uzatvoriť nájomnú

zmluvu, v ktorej určí okrem podstatných náležitosti zmluvy ostatné podmienky nájmu,

najmä účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného, dobu nájmu, práva a povinnosti

zmluvných strán, možnosti skončenia nájmu.

 

10. Vyhodnotenie predložených ponúk sa vykoná u vyhlasovateľa komisionálne (najmenej 3

členovia), pričom najmenej jeden z nich bude zástupcom Turčianskej knižnice v Martine.

O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne vyrozumení.

V Žiline 12.03. 2010

 

...............................................................

Ing. Juraj Blanár

predseda

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.03.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky