Výstavy v Župnom dome v Dolnom Kubíne

Michaela Rázusová Nociarová: MENTÁLNA IMUNITA a Štefan Kocka: POHĽAD DO MINULOSTI reštaurovanie

 

 

 

 

 

Názov výstavy: Michaela Rázusová Nociarová - Mentálna imunita
Miesto konania: Oravská galéria, Dolný Kubín, Veľká výstavná sieň Župného domu
Kurátorka: Mgr. Zuzana Danková
Architektonické spracovanie výstavy: Ing.arch. Miriam Šebianová
Vernisáž: 23.11. 2017 o 16.30 hod. 
Hudobný program: ZUŠ Ivana Ballu v Dolnom Kubíne
žiaci hudobného odboru pod vedením Kláry Hromádkovej: Aneta Turčinová – gitara, Mária Štyráková – flauta, Šárka Majdová– gitara, Júlia Dúhová – gitara, Dominika Žáčiková - gitara
Termín výstavy: 23.11.2017 – 21.1.2018
Otvorené: ut – ne od 10.00 do 17.00 hod.

Reklamný partner: RESPECT - spoločnosť, pôsobiaca na trhu finančného sprostredkovania v oblasti poistenia
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Tematika svetla, hladiny a vody sa v metafyzickom a mýtickom význame u autorky periodicky vyskytuje v maliarskych cykloch v rôznych obmenách. Od dokončenia doktorandskej práce opakovane touto témou symbolicky určovala čiaru medzi dvoma svetmi, svetom sna a bdenia, ako metaforický stav mysle v oscilácii medzi poznaným a objavovaným. Tenká hranica medzi svetom zmyslovým a pomenovaným, nedotknuteľným a videným sa stala dominantou jej tvorby. Redukciou vlastných skúseností (sny, spomienky) na fragmentárne časti zobrazuje vlastné symbolické chápanie efemérneho sveta. Sú to akési vizualizácie vnútorných skúseností, hmotných a duchovných hodnôt, koexistujúce s vonkajšou neuchopiteľnou realitou.
Cez sériu Sny nás autorka pozvala do introspektívneho odkrývania intímnych osobných skúseností. „Počúvaj potichu... kráčaj opatrne... pozeraj pomaly, 2010“. Dlhodobý proces v hľadaní a zachytávaní okamihov v podvedomí a v snoch ju poctivou prácou na rozvoji vlastného myslenia, v udržiavaní stavu myslenia v odolnosti hoci aj vlastným negatívnym myšlienkam, doviedol do stavu permanentnej analýzy situácie a bdelosti. Postupnými rokmi sa tušené a doteraz len náčrtmi pomenované zhmotnilo týmto procesom do schematiky archetypov. Tieto všeobecné, vo svete jednotné formy napĺňa vlastnými intímnymi obsahmi a skryté významy vonkajšieho sveta sa cez túto subjektívnu optiku stávajú zrozumiteľnejšími a zosobnenými obrazmi. Do povrchov tiel a ruín vkladá vlastnú bytostnú hĺbku skúseností a necháva sa strhávať v sprostredkovaní prežívania dôverných pocitov z vlastnej osobnej cesty a pritom nevynecháva ani témy úzko súvisiace s jej životom, hoci aj s chybami, ktoré vníma ako cestu k novému pochopeniu.
Z prehľadu o podstate vlastného bytia a z pozorovania krajných obsahov vnútorného prežívania vzniká cyklus s vysokou mierou konceptuálneho uvažovania - mentálna imunita. Osobné skúsenosti vložené do archetypov Mužov, Dospievania a Posvätných miest.
Maliarske myslenie vyvíjajúce sa v troch okruhoch, formuje svetlom v transcendentnom aj formálnom maliarskom jazyku a význame. Mužská postava sa pod vplyvom svetla premieňa na hmotu, na vlastné telo, na osobitú tvár. Svetlo ožaruje posvätné chvíle dospievania, ako aj posvätné miesta. Všetky tieto okruhy podliehajú dualite, premenám a nezvratným prelomom v čase.
Dospievanie vníma ako obdobie života človeka v zmysle malých zázrakov a ako neustále prebiehajúcu premenu. Zmeny a zápasy stavu myslenia od dievčaťa, školáčku až po pubertu. Zmena neviditeľnej formy, ktorú sprevádzajú fyzické zmeny ako faktický dôkaz o premene. Prežívanie snového života sa jedine v tomto období prelomí naplno a zažité príbehy zosobnia myseľ pri hľadaní novej cesty, búraní a stavaní nových ideálov.
„Proces je sprevádzaný výjavmi, na ktoré si spomíname ako na podstatné pre konečný zmysel, ktorý napĺňame v dospelosti. Priateľstvo, sklamanie, zrada, odvaha.“ Práve obrazy Akrobatiek zosobňujú symbol ženskej sily a vnútornej odvahy, ktorú žena preukazuje počas nakulminovaných udalostí v živote.
Muži sú pre autorku múzami v chlapskom rúne, ktoré obdivuje. Stvárňuje vzory pánov, ktoré k nám ženám prehovárajú a evokujú otázky „prečo práve tento typ muža.“ Hľadá spoločné charakterové črty a pýta sa, či tá pravá esencia vychádza z múdrosti, usilovnosti, v sile prekonávať prekážky, túžbe po prírode, povolaní, schopnosti postarať sa, sprostredkovať znalosti alebo v odvahe? Namiesto odpovedí dáva autorka otázky, ktoré sú jedinou možnou odpoveďou.
Posledným okruhom sú posvätné miesta ako priestory zapísané v genetických informáciách, z minulosti pochádzajúca bázeň vynárajúca sa pri pozostatkoch majestátnych stavieb, ktorých zmysel dnes už vyprchal. Pamiatky a miesta zničené časom alebo ľudským pričinením, ku ktorým sa cítime byť neustále priťahovaní, fascinovaní a cítime prepojenie s minulými príbehmi. Zostávajú ako trvalejšie stopy akokoľvek vážnej, dôležitej či prevratnej udalosti z minulosti v pamäti už dávno vymazané, no napriek tomu z nich pretrváva akýsi pocit, bázeň alebo sila miesta. Tak ako si miesta zachovávajú svoju esenciu, zostávajú niekde v povedomí „zapísané“ aj veľké činy?

Zuzana Danková

Názov výstavy: Štefan Kocka - POHĽAD DO MINULOSTI - reštaurovanie
Miesto: Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Malá výstavná sieň Župného domu
Vernisáž: 23.11. 2017 o16.30 hod.
Trvanie výstavy: 23.11.2017 – 21.1. 2018
Kurátorka: PhDr. Eva Ľuptáková
Spolupráca: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Zemplínske múzeum v Michalovciach, Tekovské múzeum v Leviciach, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Kysucká galéria v Oščadnici, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Galéria Jána Koniarka v Trnave 
Otvorené: ut – ne, od 10.00 do 17.00 hod.
Reklamný partner: RESPECT - spoločnosť, pôsobiaca na trhu finančného sprostredkovania v oblasti poistenia

Výstava v Oravskej galérii je koncipovaná nielen ako pohľad do minulosti, ale ako sonda do nedávnej minulosti reštaurátorskej práce autora. Vystavené sakrálne diela Ukrižovania, Najsvätejšej Trojice, sv. Jána Nepomuckého a sv. Františka sú dobou vzniku ohraničené rokmi od 1690 až do konca 18. stor. Kolekcia mortuárií, teda maľovaných pohrebných štítov s rodovým erbom je unikátnou ukážkou jedinečnosti tohto druhu umeleckého diela. Už od stredoveku bolo zvykom po smrti šľachtica vystavovať pri pohrebe a potom nad miestom jeho posledného odpočinku v kostole jeho štít s erbom, prilbu a ostatné časti výzbroje. V priebehu 16. storočia sa pri pohreboch rodový erb zo štítu preniesol na umelecké diela, ktoré prevzali jeho funkciu pri smútočných obradoch a po nich zostávali v kostoloch ako trvalá pripomienka zomretého. 
Samostatný blok tvoria umelecké diela, spadajúce už do 20. storočia. Tvoria ho autori Ladislav Mednyánszky, Teodor Mousson, Ján Koniarek, Martin Benka, Edmund Gwerk, Vincent Hložník a Viera Žilinčanová.
Výstavnú kolekciu tvorí 34 kusov vzácnych umeleckých diel, zapožičaných od ôsmych zbierkotvorných subjektov – múzeí a galérií od Michaloviec po Trnavu.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne svojim širokým zbierkotvorným zameraním umeleckých diel od 14. po 21. storočia v ôsmych výtvarných disciplínach je od svojho založenia predurčená aj k obnove výtvarných diel maliarskych, sochárskych a artefaktov na papieri. V spolupráci s reštaurátormi napĺňa galéria predsavzatie, ktorým je záchrana a zachovanie výpovednej hodnoty a umeleckých kvalít diel. Po ich komplexnom reštaurovaní sú zbierkové predmety opäť schopné výstavnej a publikačnej prezentácie.
Dlhoročným spolupracovníkom galérie v oblasti reštaurovania je Mgr. Art. Štefan Kocka (1961), absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 1997 ukončil odbor reštaurovanie maľby /rôzne podložky/ reštaurovanie papiera, pergamenu, kresieb, historickej knižnej väzby a dokumentov.
Prešiel mnohými fázami v rôznych povolaniach – bol v slobodnom povolaní, v rokoch 2004 – 2005 pôsobil v Inštitúte reštaurovania a konzervačných techník (IRTK) v Litomyšli ako vedúci ateliéru / odboru reštaurovania knižnej väzby a dokumentov. Neskôr bol vedúcim ateliéru vo Vzdelávacom programe Českej a Irackej vlády na záchranu a obnovu pamiatok v Iraku v Bagdade. V roku 2005 pôsobil na Ministerstvo kultúry SR ako člen komisie na
ochranu súčastí kultúrneho dedičstva vo vzťahu k zahraničiu 
V rokoch 2005 - 2007 bol členom tímu reštaurátorov v Slovenskej národnej galérii na  záchrana a obnova pamiatok - reštaurovanie výtvarných diel.
Absolvoval študijný pobyt absolvoval študijný pobyt v Afrika v Keni a v Južnej Amerike v Peru.
V rokoch 2008 - 2009 bol riaditeľom Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici.
V súčasnosti spolupracuje v odbore s mnohými múzeami a galériami, nielen doma 
ale aj v zahraničí. Poskytuje konzultačnú pomoc a spoluprácu.
Neustále vzdelávanie, zanietenosť a oddanosť reštaurovaniu priniesli Štefanovi Kockovi významné ocenenia:
2017- „Cena Prof. Karla Veselého“ za rok 2016 za reštaurovanie Mortuárií zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
2017-Ďakovná medaila“ za reštaurovanie umeleckých pamiatok pre Tekovské múzeum.

Kontakt: Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky