O ZLATÚ GUĽÔČKU 2018

Regionálna súťaž a prehliadka detských sólistov spevákov.

 

 

Vyhlasovateľ:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Organizátor:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Spoluorganizátor:

Centrum voľného času Kamarát v Martine

Termín konania: 11. marec 2018 o 14.00 h

Miesto konania: CVČ Kamarát Martin

Poslanie:

Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať u detí vzťah k folklóru a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti. Umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných. Poskytnúť priestor ako členom, tak i vedúcim na tvorivé stretnutia s kolektívmi toho istého zamerania a vytvorením emotívnej atmosféry pri týchto stretnutiach ich motivovať k trvalému vzťahu k folklórnej tradícii i prítomnosti. Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je vyhľadávanie nových speváckych talentov a v neposlednom rade sprostredkúvanie hodnotných vystúpení širšej poslucháčskej verejnosti.

Pravidlá, podmienky a priebeh súťaže:

Deti budú spievať bez hudobného sprievodu. Každé dieťa sa predstaví 2 piesňami (v maximálnom rozsahu 3 slohy): jednou rytmickou - rýchlou, druhou pomalou piesňou. Cieľom tejto prehliadky je rozširovanie povedomia o turčianskych piesňach, preto jedna z piesní musí mať pôvod v Turci. Všetky deti prídu na miesto konania prehliadky minimálne 30 minút pred začiatkom, aby sa rozospievali a mali rovnaké podmienky. Za každú školu, súbor môže byť na prehliadku prihlásený len jeden účinkujúci v každej kategórii. Z účinkujúcich porota vyberie 8 z I. kategórie a 8 z II. kategórie. Vybraní finalisti sa zúčastnia koncertu O zlatú guľôčku, ktorý sa bude konať 3. júna 2018 v Centre voľného času Kamarát v Martine ako sprievodné podujatie 34. ročníka Turčianskych slávností folklóru.

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menuje riaditeľ/-ka Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Kategórie:

1. Kategória: deti od 6 do 10 rokov (1. – 4. trieda ZŠ)

2. Kategória: deti os 10 do 14 – 15 rokov (5. – 9. Trieda ZŠ)

Repertoár prehliadky:

Pri výbere piesní treba brať ohľad na vek a schopnosti detí, i na to, aby chlapci spievali chlapčenské a dievčatá dievčenské texty. Odporúča sa interpretovať folklórny materiál toho regiónu, z ktorého pochádza interpret, prípadne taký, ktorý je blízky jeho naturelu, temperamentu, duševnému svetu a navyše je v súlade s technickou úrovňou, prípadne s osobitosťami spevu.

Termín zaslania záväznej prihlášky:

Záväznú prihlášku na regionálnu nesúťažnú prehliadku sólistov spevákov je potrebné zaslať najneskôr do 28. februára 2018.

- osobne

- na poštovú adresu:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Divadelná 656/3, P.O.Box 104

036 01 Martin

- na e-mailovú adresu: palovcikova.zathurecka@gmail.com

Prihlášky zaslané po tomto termíne nebudú akceptované!

Hodnotenie prehliadky (kritéria hodnotenia):

Pri hodnotení sa prihliada v prvom rade na kvalitu hlasu (fond, farba, modulácia, rozsah), intonačné schopnosti a technika narábania s hlasom, citovosť speváckeho prejavu, vzhľad a vystupovanie na javisku.

Výsledky prehliadky:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na záver regionálnej prehliadky v priestoroch CVČ Kamarát v Martine.

Ocenenie:

Súťažiaci dostanú diplomy za účasť a vybraní finalisti na koncert O zlatú guľôčku budú ocenení aj vecnými cenami.

Finančné zabezpečenie:

Účinkujúci sólisti speváci si hradia všetky náklady spojené s účasťou z vlastných prostriedkov. Ostatné (režijné) náklady hradí Turčianske kultúrne stredisko v Martine.


Kontakt - bližšie informácie:

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

043/41 323 94, 0917 494 708

palovcikova.zathurecka@gmail.com

Propozície O zlatú guľôčku
Prihláška

Plagát

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky