Husličky z javora 2018

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2018.

 

 

 


A. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

I. Charakteristika súťaže

1. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.

2. Súťaž je určená deťom a mládeži.

3. Súťažiť môžu detské ľudové hudby, spevácke skupiny, sólisti speváci a sólisti inštrumentalisti.

4. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.

5. Súťaž sa koná každé dva roky.

II. Ciele súťaže

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti hudobného folklóru.

Ďalšími cieľmi sú:

1. podporovať poznanie hudobného folklóru z územia Slovenska, rozvíjať a podnecovať hudobné nadanie a umeleckú kreativitu;

2. podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti;

3. umožniť prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s výsledkami iných;

4. poskytnúť priestor na vzájomnú konzultáciu a diskusiu členov a vedúcich kolektívov s členmi odbornej poroty;

5. aktivizovať členov a vedúcich ľudových hudieb a speváckych skupín k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál s dôrazom na dodržiavanie a rozvíjanie štýlových hudobno-interpretačných znakov tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska;

6. podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu;

7. objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

III. Riadenie a termín súťaže

Vyhlasovateľ

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Odborný garant

Národné osvetové centrum

Organizátori

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Spoluorganizátori

Centrum voľného času Kamarát v Martine

Termín a miesto konania

11. marec 2018 o 14.00 h

Centrum voľného času Kamarát v Martine

B. ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE

I. Kolá súťaže

Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:

a) regionálne súťaže a prehliadky,

b) krajské súťaže a prehliadky,

c) celoštátna súťaž a prehliadka.

II. Súťažné kategórie

1. Detské ľudové hudby:

- Počet členov: 3 – 8 (výnimkou sú hudobné zoskupenia vychádzajúce z regionálnej, či lokálnej hudobnej tradície, napr. "gajdošská dvojka" – gajdy a husle, alebo kapela z Turej Lúky – heligónka, klarinet a trubka a pod.).

- Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

- Nástrojové zloženie musí obsahovať tie hudobné nástroje, ktoré v tradičnej slovenskej ansámblovej hudbe plnia melodickú, resp. harmonicko-rytmickú funkciu, t. j. husle, kontra, kontrabas. Alternatívou husľovej, alebo violovej kontry môže byť akordeón. Takéto základné nástrojové obsadenie môže byť doplnené o ďalšie sprievodné hudobné nástroje zodpovedajúce hudobnej tradícii regiónu, z ktorého pochádza spracovanie hudobného materiálu. Povolenou výnimkou z hľadiska nástrojového obsadenia sú iné typy regionálnych hudobných zoskupení, ako napríklad sláčikové hudby s malou basou, citarové kapely, gajdošské muziky, nástrojové zoskupenia s heligónkou.1 - Hra z nôt nie je povolená.

2. Detské spevácke skupiny:

- Počet členov: 3 – 12.

- Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

- Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby maximálne vo veku 18 rokov.

3. Sólisti speváci, spevácke duá:

- Počet členov: 1 – 2.

- Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

- Hudobný sprievod je povolený v podobe jedného inštrumentalistu alebo ľudovej hudby maximálne vo veku 18 rokov.

4. Sólisti inštrumentalisti:

- Počet členov: 1.

- Trvanie výstupu: 3 – 5 minút.

- Hudobný nástroj, na ktorom inštrumentalista hrá, musí patriť do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby z územia Slovenska. Konkrétne ide o hudobné nástroje, ktoré primárne spĺňajú melodickú funkciu (pastierske píšťaly, gajdy, gajdica, ústna harmonika, heligónka, atď.).2

- Inštrumentalista účinkuje sám, hudobný sprievod nie je povolený.

- Sprievodný súbežný spev je možný, avšak pri hodnotení sa prihliada najmä na inštrumentálny prejav.

- Odporúča sa hrať na jednom hudobnom nástroji v rámci jedného súťažného čísla.

1 Zobcová a priečna flauta nepatria do inštrumentára tradičnej ľudovej hudby Slovenska.

2 Za súťažné nástroje sa v tejto kategórii nepovažujú nástroje, ktoré sú iba rytmické (rapkáč, ozembuch, chrastidlo a pod.).

C. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

I. Organizácia súťaže

1. Základným stupňom súťaže je regionálne kolo. Z regionálnej postupovej súťaže postupujú víťazi jednotlivých kategórií do krajského kola súťaže Kubínske spievanky 2018, ktoré sa bude konať 29. apríla 2018 v Dolnom Kubíne. Víťazi z jednotlivých kategórií krajských kôl postupujú do celoštátneho kola.3

2. Súťaž na každom stupni pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia poroty, odborného seminára a môže byť obohatená o workshopy alebo iné aktivity.

II. Podmienky pre súťažiacich

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky kolektívy a sólisti, ktorí sú členmi niektorého detského folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia samostatne, vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.

2. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia, alebo bydliska. Ak sa v mieste pôsobenia/bydliska neuskutoční základné kolo, môže sa prihlásiť do základného kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.

3. Na prihlásenie do súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, kompetentná osoba musí vyplniť prihlášku (príloha propozícií), poslať so všetkými prílohami vo verzii Excel, ALE AJ POŠTOU (resp. priniesť osobne) POTVRDENÚ PODPISOM na adresu:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3, P.O.Box 104, 036 01 Martin,

do termínu: 28.2.2018.

4. Účinkujúci môže súťažiť a prechádza všetkými stupňami súťaže len s jedným a tým istým súťažným vystúpením, ktoré uvedie v základnom stupni súťaže.4

5. V roku konania celoštátneho kola súťaže môžu mať všetci účinkujúci maximálne 16 rokov. Výnimkou je hráč na kontrabase, husľovej alebo violovej kontre v 1. kategórii (detské ľudové hudby), ktorý môže mať v roku konania celoštátneho kola festivalu maximálne 18 rokov.

6. Odporúča sa interpretovať hudobný materiál regiónu, z ktorého pochádza interpret/interpreti.


3 V prípade, že sa v danom regióne neuskutoční regionálne kolo, stáva sa základným stupňom súťaže krajské kolo.

4 Medzi stupňami súťaže môže kolektív v súťažnom vystúpení robiť úpravy na základe odporúčaní odbornej poroty.

D. ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

I. Poroty

1. Na regionálnom stupni súťaže bude jednotlivé súťažné vystúpenia hodnotiť 3 členná porota vymenovaná riaditeľkou Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

2. Člen odbornej poroty na každom stupni súťaže nesmie byť v konflikte záujmov, t.j. v porote nemá pôsobiť porotca, ktorý je vedúcim súťažného kolektívu, alebo autorom súťažného čísla.

II. Hodnotenie súťaže

1. Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich v súťažných kategóriách do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

2. Ďalej sa udeľuje spravidla jeden priamy postup do vyššieho kola v každej kategórii.5 Na celoštátnom kole súťaže sa v jednotlivých kategóriách udeľuje spravidla jeden titul laureáta.

3. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny.

4. Kritériá hodnotenia:

všeobecne:

a. repertoár – výber piesní adekvátny veku interpretov a ich interpretačným možnostiam, dramaturgická výstavba súťažného čísla na základe umeleckého spracovania a funkčnej žánrovej väzby, spoločná lokálna, minimálne regionálna väzba vybraných piesní v rámci jedného súťažného čísla, spracovanie hudobného materiálu z vizuálnych, audiovizuálnych a notových prameňov,

b. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov vybraného hudobného štýlu (lokálneho, regionálneho),

c. technická a interpretačná úroveň súťažiacich,

d. celkový prejav; v kategórii 1. detské ľudové hudby:

a. intonácia a súhra celého hudobného zoskupenia,

b. interpretačná technika hry na jednotlivých hudobných nástrojoch,

c. vhodnosť nástrojového obsadenia k interpretovanému hudobnému materiálu z vybranej lokality, či regiónu,

d. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov ansámblového prejavu (ozdobná technika, harmonicko-rytmický sprievod); v kategórii 2. detské spevácke skupiny:

a. súznenie skupinového spevu,

b. vyváženosť jednotlivých hlasových skupín,

c. kvalita hlasov (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah),

d. intonácia,

e. dodržiavanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región,

f. ovládanie štýlotvorných vokálnych prvkov typických pre danú lokalitu alebo región; v kategórii 3. sólisti speváci, spevácke duá:

a. kvalita hlasu (fond, farba, spôsob tvorenia tónu, rozsah),

b. intonácia,

c. technika spevu,

d. dodržanie vedenia hlasov typických pre danú lokalitu, alebo región,

e. ovládanie štýlotvorných vokálnych prvkov typických pre danú lokalitu alebo región; v kategórii 4. sólisti inštrumentalisti:

a. interpretačná technika hry,

b. výber piesní zodpovedajúci typu nástroja,

c. dodržiavanie a zvládnutie štýlovo-interpretačných znakov,

d. originalita a individuálny prístup k spracovaniu hudobného materiálu,

e. prípadný spev súčasne s hrou na nástroji, alebo striedanie týchto dvoch činností, ak to dovoľuje charakter regiónu a typ hudobného nástroja, primárne sa však hodnotí hra na hudobnom nástroji.

5 Na nižšom stupni súťaže môže porota v prípade vynikajúcich vystúpení udeliť návrh na postup ešte dvom súťažiacim jednotlivcom alebo kolektívom v každej kategórii. Organizátor vyššieho kola súťaže, v prípade celoštátneho kola Národné osvetové centrum, spolu s ďalšími odborníkmi rozhodnú podľa koncepcie a možností, či je možné návrhy prijať.

E. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

1. Účinkujúce kolektívy a sólisti si hradia všetky náklady spojené s účasťou z vlastných prostriedkov.

2. Ostatné (režijné) náklady hradí Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

F. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení.

2. Počas celého priebehu podujatia sú všetci súťažiaci k dispozícii vyhlasovateľovi a môžu byť podľa potrieb využití na prezentačné a spoločenské sprievodné aktivity v mieste konania súťaže i v blízkom okolí.

3. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (choreografa, pedagóga, vedúceho súboru, rodiča alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy organizačného, či sociálneho charakteru.

4. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.

5. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Národnému osvetovému centru a Turčianskemu kultúrnemu stredisku v Martine licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie všetkých postupových kôl súťaže Vidiečanova Habovka, Národného osvetového centra a Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

6. Súťažiaci prihlásením do súťaže dáva Národnému osvetovému centru a Turčianskemu kultúrnemu stredisku v Martine súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na účely spojené so súťažou Vidiečanova Habovka 2018, na všetky kolá tejto súťaže a na celý čas jej trvania.

G. KONTAKT

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká palovcikova.zathurecka@gmail.com

Turčianske kultúrne stredisko v Martine 0917 494 708

Divadelná 656/3, P.O.Box 104 043/4132 394

036 01 Martin

Propozície Husličky z javora
Prihláška Vidiečanova Habovka 2018
Plagát 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.02.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky