Statut

 • PRVI DIO
  Opće odredbe

  Članak 1
  Uređenje Žilinske samoupravne županije

  1. Žilinska samoupravna županija (dalje samo „županija“) je samostalna područna samoupravna i upravna jedinica Republike Slovačke
  2. Županija je osnovana zakonom br. 302/2001 Z.z. o samoupravi viših područnih jedinica (zakon o samoupravnim jedinicama)- dalje samo „zakon br. 302.“
  3. Županija je pravna osoba, koja u uvjetima obuhvaćenima zakonom samostalno upravlja s vlastitom imovinom i vlastitim prihodima, osigurava i brani prava i interese svojih stanovnika
  4. S raznim početkom učinka na županiju su prenese i razne nadležnosti organa državne uprave u odjelima prometa, civilne obrane, socijalne pomoći, urbanog planiranja, školstva, tjelesne kulture, kazališne djelatnosti, zdravstva, humanog ljekarništva, regionalnog razvoja i turizma, koje su konkretno navedene u zakonu br. 416/2001 o prijenosu nadležnosti organa državne uprave na općine i više područne jedinice (dalje samo „zakon br. 416“)
  5. Sjedištem županije je grad Žilina.
 • DRUGI DIO
  Imovina i djelatnosti županije

  Članak 2
  Imovina županije i njezino korištenje

  1. Imovinu županije čine sve pokretne i nepokretne stvari, financijska sredstva, potraživanja i druga imovinska prava i obveze, koja su u vlasništvu županije prema zakonu br. 446/2001 Z.z. o imovini viših područnih jedinica (dale samo „zakon br. 446“) ili one koje županija prema ovom ili nekom drugom zakonu dobije prijenosom iz vlasništva države.
  2. Županija može povećati svoju imovinu i vlastitom poduzetničkom ili nekom drugom aktivnošču.
  3. Županija prema sklopljenom ugovoru upravlja i imovinom koja joj je ostavljena na korištenje.
  4. Imovina županije koja nije u vlasništvu države, županija s njom upravlja samostalno u skladu sa zakonom br. 446 gdje osnove upravljanja i njezinog korištenja određuje županijska skupština.
  5. Prihodi i rashodi županije nisu dijelom državnog proračuna Republike Slovačke sa iznimkom sredstava pruženih županiji iz državnog proračuna prema zakonu o državnom proračunu za trenutnu proračunsku godinu. Odnos županije sa državnim proračunom te sa proračunima općina određuje zakon o proračunskim pravilima.

  Članak 3
  Djelovanje županije

  1. Djelovanje županije proizlazi iz svrhe, zbog koje je županija bila ustanovljena a to je izvršavanje samouprave na svojem području te sveopći razvoj njenih stanovnika.
  2. Županija izvršava svoju djelatnost preko svojih organa i njima uspostavljenih savjetodavnih organa, pomoćnih i izvršnih jedinica.
  3. Županija može izvršavati i neke uloge državne uprave ako su ove zakonom prenesene na županiju te ako država za izvršavanje ovih uloga pruži županiji potrebna financijska i druga materijalna sredstva.
 • TREĆI DIO
  Odnos županije sa drugim organima i institucijama

  Članak 4
  Sa državnm organima

  1. Pri izvršavanju svoje djelatnosti županija surađuje sa državnim organima, sa drugim županijama, općinama i pravnim osobama te u okviru svojeg djelovanja može surađivati sa područnim i upravnim jedinicama ili uredima drugih država koje izvršavaju regionalne funkcije
  2. Županija predlaže izgled svojih simbola (grb, zastava, pečat) Ministarstvu unutarnjih poslova potrebne za upis u Heraldicki registar
  3. U terminu stanovljenom za prijedlog državnog proračuna Republike Slovačke ta trenutnu proračunsku godinu županija predlaže Saboru Republike Slovačke informativni prijedlog svojeg proračuna za slijedeću proračunsku godinu
  4. U odnosu sa Ministarstvom financija Republike Slovačke županija:
  a) u istom terminu kao i saboru predlaže Ministarstvu financija Republike Slovačke inforativni prijedlog svojeg proračuna za slijedeću proračunsku godinu
  b) pruža informacije i odabrane podatke o svojem raspolaganju sredstvima, čiji obujam i način pružanja određuje Ministarstvo financija koje je odgovorno provjeriti točnost i potpunost predloženih podataka
  c) je dužna zatražiti njegovo prethodno odobrenje za uzimanje kredita, čiji cjelokupni zbroj u županiji prelazi 75 mil Sk u trenutnoj proračunskoj godini
  5. Odgovarajućim županijskim uredima šalje:
  a) prijepis ugovora o suradnji sa područnim jedinicama u inozemstvu ili dokument o članstvu u međunarodnoj udruzi područnih jedinica ili područnih organa
  b) neodgodivo jedan primjerak odglasane županijske opće obvezujuće odluke
  6. Državnim organima općinama ili drugim pravnim osobama daje podatke potrebne za njihov rad u obujmu određenom posebnim zakonima
  7. Svakoj općini na svojem teritoriju županija je obvezna poslati jedan primjerak odglasane županijske opće obvezujuće odluke
  8. Državni organi su ovlašteni u obujmu određenom zakonom izvršavati nadzor i kontrolu nad djelatnošću županije.
 • ČETVRTI DIO
  Organizacijsko uređenje županije

  Članak 5
  Organi županije

  1. Organe županije čini skupština sastavljena od zastupnika i predsjednik
  2. Za održavanje djelatnosti županije i njezinih organa, organi županije formiraju pomoćne i izvršne jedinice

  Članak 6
  Zastupnici županijske skupštine

  1. Županijski zastupnici birani su stanovnicima županije načinom koji je određen
  posebnim zakonom u direktnim izborima
  2. Mogućnost izvršavanja funkcije zastupnik dobiva nakon svečene prisege. Zastupnik
  polaže prisegu na formirajućoj skupštini županije tako da se poslije javnog čitanja teksta prisege novoizabranog predsjednika županije potpiše ispod teksta prisege na posebnom papiru te pružanjem ruke novoizabranom predsjedniku županije
  3. Zastupnik koji je spriječen prisustvovati formirajućoj sjednici skupštine polaže prisegu na sjednici na kojoj je prisutan po prvi put
  4. Funkcija županijskog zastupnika nespojiva je sa funkcijom:
  a) predsjednika županije
  b) člana organa pravne osobe osnovane županijom
  c) zaposlenika županije
  d) člana vlade, suca i tužitelja
  5. Zastupniku, koji je zbog obnašanja dužnosti dugoročno pušten sa zaposlenja pripada umjesto plaće od zapošljavatelja plaća od županije
  6. U slučaju kratkoročnog puštanja sa zaposlenja zbog izvršavanja dužnosti županija je dužna pružiti odgovarajuću naknadu za plaću
  7. Zastupniku koji nije dugoročno pušten sa zaposlenja moža za izvršavanje funkcije biti pružena naknada
  8. Naknada pripada zastupniku samo za izvršavanje njegove funkcije. U slučaju neprisustvovanja na sjednici naknada se proporcionalno smanjuje.
  9. Zastupniku pripada i naknada troškova, prama zakonu o putnim troškovima, koji proizlaze iz izvršavanja njegove funkcije
  10. Razlozi i načini prestanka mandata zatupnika obvezujuće su opisani u zakonu br. 302.

  Članak 7
  Županijska skupština

  1. Skupština je sastavljena od 52 zastupnika, koji odlučuju o osnovnim županijskim pitanjima, prije svega:
  a) donosi opće obvezujuće odluke po pitanju područne samouprave
  b) određuje načine upravljanja imovinom koja je u vlasništvu županije te imovine kojom županija upravlja
  c) odobrava:
  1. statut županije, njegove promjene, u kojem je jasnije objašnjen položaj pojedinih organa te ureda županije, zastupnika županijske skupštine i njezinih savjetodavnih organa
  2. program socijalnog, ekonomskog i kulturnog razvoja županije
  3. prostorne planove županije i područne planove regija
  4. županijski proračun i njegove promjene
  5. završni račun županije
  6. imovinski udio županije u drugim pravnim osobama
  7. ugovore o suradnji s područnim jedinicama koje nose regionalne funkcije u drugim državama
  8. članstvo županije u u međunarodnim udrugama područnih jedinica
  9. udruživanje sredstava i djelovanje županije u okviru međunarodne suradnje
  10. dnevni red sjednica
  d) osniva:
  1. ured županije
  2. osniva i raspušta proračunske i druge pravne osobe županije
  3. komisije i druge savjtodavne organe potrebne za dobro izvršavanje djelatnosti županije
  e) izabire, imenuje te opoziva:
  1. na prijedlog predsjednika županije, iz redova županijskih zastupnika, podpredsjednika županije
  2. glavnog županijskog kontrolora
  3. članove komisija i njihove predsjednike
  4. voditelje pravnih osoba županije
  f) kontrolira:
  1. korištenje proračuna
  2. djelatnost pravnih osoba osnovanih županijom ili tih pravnih osoba u kojima županija ima imovinski udio
  g) određuje:
  1. organizacijsku strukturu
  2. broj članova komisije ili drugih savjetodavnih organa
  3. naknade članovima komisija koji nisu županijski zastupnici
  4. primjerenu naknadu podpredsjedniku županije koji je dugoročno pušten sa zaposlenja
  5. naknadu zastupnicima koji nisu dugoročno pušteni iz zaposlenja
  6. određuje karakteristike plaća glavnom kontroloru
  h) o uzimanju kredita ili zajma županije
  i) proglašava referendum
  j) na prijedlog predsjednika županije, određuje ovlasti koje podpredsjednik ne smije izvršavati u vrijeme dok predsjednik nije prisutan
  k) odlučuje o:
  1. osnivanju i raspuštanju škola u sukladu sa zakonom br. 542/1990 Zb. o državnoj upravi u školstvu i školskoj samoupravi nadopunjenom za kasnije propise
  2. žalbama protiv odluka voditelja zdravstvenih ustanova, čija osnivačka prava su prenesena na županiju
  3. raspuštanju ili spajanju kazališta u sukladu sa zakonom br. 384/1997 Z.z. o kazalištima nadopunjenom za kasnije propise
  4. raspuštanju ili spajanju knjižnica u sukladu sa zakonom br. 183/2000 Z.z o knjižnicama nadopunjenom za kasnije propise
  5. ostalim pitanjima, nadležnost kojih je prešla sa organa države na više područne jedinice prema zakonu br. 416
  6. promijeni svrhe pokretnina, koje više nisu upotrebljive ili su višak, koje služe za odgojno obrazovni proces, osiguranje socijalne pomoći, zdravstvene skrbi te kulturne aktivnosti u sukladu sa zakonom br 446
  l) imenuje i razrješava ravnatelje škola u sukladu sa zakonom br. 542/1990 Zb. o državnoj upravi u školstvu i školskoj samoupravi nadopunjenom za kasnije propise
  2. Županijska skupština može u bilo kojem trenutku od glavnog županijskog kontrolora zatražiti izvještaj sa njegovih kontrolnih aktivnosti
  3. Mandat skupštine završava polaganjem prisege novoizabrane skupštine
  4. Osničku skupštinu nove skupštine saziva stari predsjednik tako da se održi roku od 30 dana od proglašenja rezultata izbora

  Članak 8
  Predsjednik županije


  1. Predsjednik županije započinje svoj mandat polaganjem prisege. Predsjednik županije polaže prisegu tako da poslije pročitane prisege dosadašnjim predsjednikom županije potpiše pod tekst prisege koji je napisan na posebnom papiru te pruži ruku dosadašnjem predsjedniku
  2. Ako je za predsjednika izabran dosadašnji predsjednik, polaže prisegu dosadašnjem podpredsjedniku županije
  3. Funkcija predsjednika je javna i nije vezana radnim odnosom. Predsjednik županije ostaje u svojem trenutnom radnom odnosu
  4. Predsjednik županije je pravnim zastupnikom županije u imovinsko-pravnim, radno-pravnim i drugim odnosima
  5. Predsjednik županije predstavlja županiju u vanjskim poslovima. Za vrijeme njegovog neprisustva zastupa ga podpredsjednik prema pravima koja su izražena u članku 9 ovog statuta
  6. Predsjednik:
  a) saziva sjednicu županijske skupštine, utvruđuje dnevni red i saziva osnivačko zasjedanje novoizabrane skupštine
  b) saziva sjednice predsjednika komisija osnovanih županijom
  c) u bilo kojem trenutku može zatražiti glavnog županijskog kontrolora da mu podnese izvještaj o njegovim kontrolnim aktivnostima
  d) može naložiti ili oprostiti kazne poduzetnicima ako prekrše odluke županijske skupštine i to u terminima i visinama utvrđenim zakonom br. 302
  e) donosi odluke u upravnim poslovima regionalne samouprave prensenim sa države na županiju
  f) zaustavlja izvršne odluke skupštine na način da ih ne potpše u stanovljenom roku
  g) predlaže skupštini izbor podpredsjednika te predlaže ograničenje njegovih nadležnosti koje podpredsjednik može obavljati u slučaju njegove neprisutnosti
  h) za izvršavanje uloga u zdravstvu i humanom ljekarništvu imenuje i razrješuje, sa suglašnošću Ministarstva zdravstva Republike Slovačke, doktora i ljekarnika županije
  i) raspolaže drugim pravima, koje mu donose posebni zakoni ili odluke županije
  7. Funkcija predsjednika nespojiva je sa funkcijom:
  a) županijskog zastupnika
  b) Člana organa pravne osobe osnovane županijom
  c) pravnog zastupnika pravne osobe u kojoj imovinski udio ima županija
  d) zaposlenika županije
  e) člana regionalnog školskog vijeća
  f) načelnika općine il gradonačelnika
  g) člana vlade, suca ili tužitelja
  8. Razlozi i načini prestajanja mandata su obvezujeće definirani u zakonu br. 302
  9. Za izvršavanje funkcije pripada mu plaća prema zakonu br. 438/2001 Z.z. o plaći i drugim pravima spojenim sa sa izvršavanjem funkcije predsjednika županije

  Članak 9
  Podpredsjednik županije

  1. Podpredsjednik županije ima pravo zastupati predsjednika županije za vrijeme njegovog neprisutstva dužeg od 5 dana sa iznimkom slučajeva navedenih u od. 2 ovog članka
  2. Podpredsjednik županije nemože u ime predsjednika, za vrijeme njegovog neprisutstva, izvršavati slijedeće nadležnosti:
  a) sazivati županijsku skupštinu, osim u slučajevima navedenim u zakonu br. 302
  b) primati u radni odnos zaposlenike županije i ugovarati s njima radne ugovore
  c) Dogovarati i potpisivati u ime županije kupoprodajne i bilo koje druge ugovore osim u slučaju, kada mu predsjednik dodijeli posebnu pisanu punomoć
  d) potpisivati ugovore koji nisu na vedeni u članku 13 ovog statuta

  Članak 10
  Glavni županijski kontrolor

  1. Županijska skupština je odgovorna osigurati glavnom kontroloru uvjete za nezavisno izvršavanje njegove funkcije
  2. Ako je u uredu županije osnovan odbor kontrole, glavni kontrolr ga vodi. Glavni kontrolor je zaposlenik županije
  3. Glavni kontrolor kontrolira:
  a) izvršavanje uloga županije
  b) prihode i rashode županijskog proračuna
  c) korištenje i upravljanje imovine župnije
  4. Najmanje jednom na godinu glavni kontrolor iznosi županijskoj skupštini izvještaj o kontroli
  5. Glavni kontrolor dužan je podnijeti izvještaj o kontroli u bilo kojem trenutku kada to od njega skupština ili predsjednik zatraže
  6. Funkcija glavnog kontrolaora nespojiva je sa funkcijom
  a) županijskog zastupnika
  b) predsjednika županije
  c) člana organa pravne osobe osnovane županijom
  d) drugog zaposlenika županije
  e) člana vlade, suca ili tužitelja
  7. Razlozi i načini razrješenja funkcije glavnog kontrolora obvezujuće su određene u zakonu br. 302

  Članak 11
  Komisije i drugi organi županije

  1. Županijska skupština može osnivati komisije kao privremene ili stalne savjetodavne organe. Obvezna je osnovati mandatnu i finacijsku komisiju
  2. Članove komisije i njihove predsjednike izabire i razrješuje županijska skupština. Skupština također određuje broj članova komisije
  3. Članovima komisije mohu biti županijski zastupnici i druge osobe izabrane skupštinom. Većina u komisiji moraju biti županijski zastupnici
  4. Članovi mandatne komisije mogu biti samo zastupnici
  5. Zastupnici izabrani skupštinom za člana komisije ne mogu odbiti ovu funkciju
  6. Komisije se satsaju po potrebi ili na zahtjev organa županije
  7. sa svrhom rasprave pitanja koje se tiči rada županije predsjednik može prema potrebi sazvati predsjednike komisija
  8. Uloge i način rasprave komisije određuje skupština
  9. Članovima komisije koji nisu zastupnici može županija osigurati naknadu

  Članak 12
  Ured Županije

  1. Za osiguravanje izvršavanja djelatnosti županija osniva ured te određuje njegovu organizacijsku strukturu
  2. Zaposlenike u ured prima i radne ugovore potpisuje predsjednik županije
  3. Ured.
  a) osigurava
  1. izvršavanje odluka predsjednika
  2. sve administrativne, organizacijske, reprezentacijske tehničke i druge poslove potrebne za djelovanje skupštine, predsjednika i drugih savjetodavnih organa
  3. izrada prijedloga odluka samoupravne županije
  4. izrada završnog računa te predlaganje istog na odobrenje skupštine
  5. komunikaciju županije sa organima državne uprave, organima područne samouprave ili sa inozemnim županijama
  b) prima poštu, ptvrđuje prijem paketa te protokolarno dijeli pristiglu poštu posebnim organizacijskim jedinicama
  c) u interesu stanovnika županije prilagođuje svoje radno vrijeme zahtjevima stanovnika
  d) surađuje sa uredima drugih županija s kojima županija ima potpisan ugovor u suradnji
  e) javlja načinom tipičnim za mjesnu organizaciju ili raspuštanje proračunske županijske organizacije
  4. za djelatnost ureda odgovara ravnatelj ureda koji upravlja i organizira poslove ureda
  5. Ravnatelja ureda imenuje predsjednik županije

  Članak 13
  Potpisivanje ugovora

  1. U ime županije ugovore, koji županiju obvezuju k ispunjavanju obveza ili osigurava županiji ispunjenje njihovih zahtjeva, potpisuje predsjednik. Predsjednik može posebnim pismenim putem opunomoćiti podpredsjednika za potpisivanje ovakvih ugovora
  2. Zapisnike sa zasjedanja skupštine potpisuje predsjednik županije i još jedan član skupštine kao verifikator
  3. Opće obvezujuće odluke potvrđene skupštinom potpisuje predsjednik županije a u slučaju njegovog neprisutstva podpredsjednik
  4. Zapisnice sa zasjedanja komisija potpisuje njihov predsjednik i još jedan član komisije koji je zastupnik županijske skupštine
  5. Običnu korespodenciju ureda županije potpisuje ravnatelj ureda
  6. Dokumente, koji potvrđuju prijem poštanskih i drugih paketa adresiranih na ured ili organe županije potpisuje poseban zaposlenik ureda

  Članak 14
  Opće obvezujuće odluke županije

  1. Županijska skupština nadležna je po pitanjima samouprave donositi donositi opće obvezujuće odluke (dalje samo „odluke županije“)
  2. U pitanjima, gdje izvršava uloge državne uprave, može donositi odluke županije samo na temelju punomoći pripadajuće zakonom te u njegovom okviru
  3. Odluke županije ne smiju biti protivne ustavu, zakonima i međunarodnim ugovorima koje je Republika Slovačka potpisala
  4. Odluke županije obvezujuće su za sve stanovnike županije ili dijela stanovništva koje se spominje u odluci
  5. Odluka županije se proglašava postavljanjem njezinog sadržaja potvrđenog skupštinom, potpisanog predsjednikom županije na oglasnu ploču županije u trajanju od 30 dana
  6. Odluka županije stupa na snagu 30 danom od postavljanja njezinog sadržaja na oglasnj ploči osim ako u odluci županije nije navedeno drugačije
  7. U objašnjenim situacijama od općeg interesa može se u odluci županije navesti drugi datum stupanja na snagu, ne prije nego dana kada je odluka postavljena na oglasnu ploču
  8. Jedan primjerak potvrđene odluke županije ured županije šalje županijskom uredu te svaokoj općini na području županije

  Članak 15
  Poračun

  1. Proračun županije izražava samostalnost upravljanja županije
  2. Proračun županije je osnovnim alatom financijskog upravljanja, kojim se upravlja financiranje uloga i funkcija županije u trenutnoj proračunskoj godini
  3. Proračunskom godinom županije je kalendarska godina
  4. Proračun županije sadržava prihode i rashode, u kojima su izraženi financijski odnosi prema:
  a) državnom proračunu Republike Slovačke
  b) poduzetnicima- fizičkim i pravnim osobama koje djeluju na području županije
  c) stanovnicima koji žive na području županije, koji proizlaze iz za njih opće obvezujućih propisa županije
  5. Proračun županije može sadržavati financijske odnose k proračunu drugih županija ili k proračunu općina na području županije
  6. Priprema prijedloga proračuna županije za trenutnu proračunsku godinu prema proračunskoj klasifikaciji stanovljenom Ministarstvo financije organizacijski osigurava Ured županije
  7. Za sastavljanje proračuna za godinu 2002 vrijedi zakon 303/1995 Z.z o proračunskim pravilima u zakonu br. 445/2001 Z.z te zakona br 586/2001

  Članak 16
  Završne odredbe

  1. Ovaj statut je osnovnom internom normom županije, u kojoj su definirane najvažnije djelatnosti organa županije te djelovanja županije pri njihovom izvršavanju
  2. Pri korištenju imovine županije se vodi općim obvezujućim pravima propisima Slovačke republike, dok zakon br. 446 ne kaže drugačije
  3. Ovaj statut je potvrđen županijskom skupštinom 6. veljače 2002


  U Žilini 6. veljače 2002.

Bottom navigation


Sekcie


Jazykové verzie webstránky