Granty

Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja prijalo dňa 19.novembra 2018 všeobecné záväzné nariadenie 55/2018, ktorým sa vytvorila jednotná dotačná schéma pre prideľovanie dotácii z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Dotačnú schému ŽSK tvoria 3 dotačné programy:

  • Dotácie pre regióny - dotácie poskytované na podporu cieľov a opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK
  • Participatívny rozpočet - dotácie na podporu komunitných potrieb v regióne, kde sa na rozhodovacom procese spolupodieľajú obyvatelia ŽSK prostredníctvom hlasovania
  • Individuálne dotácie - dotácie poskytované na podporu všeobecne prospešných cieľov a významných podujatí predsedom ŽSK (Oznam o procese administrácie žiadostí v dotačnom programe „Individuálne dotácie“)

Žiadatelia o dotácie môžu žiadať o príspevok na základe výziev na programy dotácie na regióny a participatívny rozpočet.

Žiadosti je možné zaslať aj elektronicky prostredníctvom www.slovensko.sk

Odporúčame žiadateľom, najmä obciam využiť možnosť elektronického podania žiadosti.

Žiadosti na príspevok z dotačného programu Individuálne dotácie môžu žiadatelia zasielať od 1. januára do 10. septembra príslušného roka, v ktorom je činnosť realizovaná. 

 

Ďalšie typy dotácií poskytovaných z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky