Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 202103 - 25. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK
Predsedajúci: E. Jurinová Konaného dňa 17.5.2021
Hlasovanie Bod jednania
1 1. - Otvorenie.
( Pozn: H. o predloženom návrhu programu rokovania s predloženým doplnením a zmenou.)
2 2. - Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 26. apríla 2021.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
3 3. - Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
4 4. - Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
5 5. - Návrh na 1. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
6 6. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
( Pozn: H. o časti 12. návrhu Uznesenia 1 a o návrhu Uznesenia 2.)
7 6. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
( Pozn: H. o častiach 1. - 11. návrhu Uznesenia 1 a o návrhu Uznesenia 3 a 4.)
8 7. - Spolupráca objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme pri realizácii Integrovaného dopravného systému v Žilinskom kraji a priľahlých záujmových regiónoch.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
9 8. - Správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za zimné obdobie 2020/2021.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
10 9. + 11. - Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ...; Schválenie povinného spolufinancovania v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR s názvom „Obnovme si svoj dom“.
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení.)
11 10. - Správa o činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2020.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)