Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 202006 - 21. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK
Predsedajúci: P. Weber Konaného dňa 23.11.2020
Hlasovanie Bod jednania
1 1. - Otvorenie.
( Pozn: H. o návrhu programu rokovania s predloženým doplnením.)
2 2. - Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 21. septembra 2020.
( Pozn: H. predloženom návrhu uznesenia.)
3 3. - Návrh na 4. úpravu rozpočtu ŽSK na rok 2020.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
4 4. - Stanovisko HK ŽSK k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania od Rozvojovej banky Rady Európy.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
5 5. - Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania od Rozvojovej banky Rady Európy.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
6 6. - Návrh na zvýšenie základného imania Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s.
( Pozn: H. o doplňujúcom návrhu uznesenia.)
7 6. - Návrh na zvýšenie základného imania Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s.
( Pozn: H. o návrhu uznesenia v znení schváleného doplňujúceho návrhu.)
8 7. - Etický kódex volených predstaviteľov ŽSK.
( Pozn: H. o pozmeňujúcom návrhu poslanca Ľubomíra Bechného.)
9 7. - Etický kódex volených predstaviteľov ŽSK.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
10 8. - Návrh na menovanie riaditeľov ZSS v ZP ŽSK na základe výsledkov VK.
( H. o časti 5. návrhu uznesenia (návrh na menovanie Mgr. Moniky Jarošíkovej).)
11 8. - Návrh na menovanie riaditeľov ZSS v ZP ŽSK na základe výsledkov VK.
( Pozn: H. o ostatných častiach predloženého návrhu uznesenia.)
12 9. - Návrh na menovanie riaditeľov kltúrnych organizácií v ZP ŽSK na základe výsledkov VK.
( Pozn: H. o časti 2. návrhu uznesenia (časť 1. návrhu uznesenia stiahnutá z rokovania).)
13 10. - Dodatok č. 2 k VZN č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z VP ŽSK.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia )
14 11. - Dodatok č. 3 k VZN č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov ZUŠ, ...
( Pozn: H. o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Ľudmily Chodelkovej.)
15 11. - Dodatok č. 3 k VZN č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov ZUŠ, ...
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
16 12. - Zmeny v sieti SŠ a ŠZ v ZP ŽSK.
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení.)
17 13. + 14. - Dodatky k ZL vybraných SŠ v ZP ŽSK a Dodatky k ZL ZSS v ZP ŽSK.
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení.)
18 15. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
( Pozn: H. o návrhu Uznesenia 4, časti b) návrhu Uznesenia 5 a časti 7., 18. - 21. návrhu Uznesenia 7.)
19 15. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja.
( Pozn: H. o ostatných návrhoch uznesení.)
20 16. - 24. - Návrhy na zrušenie a zmenu uznesení zastupieľstva.
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení.)
21 25. - Návrh na schválenie výšky spoluf. Žiadostí o NFP (Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020).
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
22 26. - Správa o príprave nového programového obdobia.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
23 27. - 30. - Správa o činnosti SO pre IROP, Informácia o projekte LI ŽSK, Správa o VO na PAD, Správa o možnosti spolupráce ...
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení.)
24 31. - Plán KČ ÚHK ŽSK na 1. polrok 2021.
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia.)
25 33. - Rôzne - Personálne zmeny v komisiách Zastupiteľstva ŽSK.
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení.)