Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 202005 - 20. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK
Predsedajúci: E.Jurinová Konaného dňa 21.09.2020
Hlasovanie Bod jednania Prítomní Za
1 1. - Otvorenie. 53 52
( Pozn: H. o návrhu programu rokovania s predloženými doplneniami. )
2 2. - Uznesenie k úmrtiu pána Jozefa Chovanca a zásahu belgických bezpečnostných zložiek na letisku Charleroi v Belgickom kráľovstve vo februári 2018. 53 52
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
3 3. - Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 6. júla 2020. 53 53
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
4 4. - Monitorovacia a hodnotiaca správa o čerpaní rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2020. 53 51
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
5 5. - Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 6 500 000 eur na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 52 51
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
6 6. - Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií vo výške 6 500 000 eur na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. 52 51
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
7 8. - Návrh na 3. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020. 52 50
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
8 9. - Etický kódex volených predstaviteľov Žilinského samosprávneho kraja. 51 26
( Pozn: H. o procedurálnom návrhu podpredsedu Igora Janckulíka (návrh stiahnuť z rokovania a dopracovať) )
9 10. - Návrh na odvolanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 51 44
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
10 11. - Návrh na menovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 51 45
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
11 12. - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu ŽSK č. 62/2019 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja. 52 48
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
12 13. - Dodatok č. 3 k Regionálnej stratégii výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2018 – 2022 - „Aktualizácia Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Žilinskom samosprávnom kraji pre školský rok 2019/2020“. 52 47
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
13 14. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 52 45
( Pozn: H. o návrhu Uznesenia 3 a častiach 9., 10., 11., 12., 13. a 17. návrhu Uznesenia 4. )
14 14. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 52 46
( Pozn: H. o návrhu Uznesenia 1 a 2 a zvyšných častiach návrhu Uznesenia 4. )
15 15. - Návrh na zrušenie Uznesenia 8/11 v časti 1. zastupiteľstva z 25. marca 2019. 52 46
( Pozn: H. o návrhoch uznesení predložených v bodoch programu 15. - 19. )
16 20. - Návrh na udelenie ocenení „Cena Žilinského samosprávneho kraja“. 51 48
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
17 21. - Návrh na schválenie výšky spolufinancovania žiadostí o NFP a schválenie medzinárodných zmlúv v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. 51 42
( Pozn: H. o návrhoch uznesení predložených v bodoch programu 21. a 22. )
18 23. - Návrh na schválenie zmlúv o postúpení pohľadávok v rámci strešných projektov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 51 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
19 24. - Návrh na zmenu Uznesenia 15/18 písm. c) zastupiteľstva z 25. mája 2020. 51 44
( Pozn: H. o návrhoch uznesení predložených v bodoch programu 24. - 27. )
20 28. - Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s. r. o. – zmena zakladateľskej listiny a stanov. 46 41
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
21 29. - Správa o Pláne dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja. 46 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
22 30. - Správa o pripravovanej zmene tarify v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja. 45 40
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
23 31. - Správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2020 – 2021. 46 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
24 32. - Správa o činnosti Nadácie ŽSK pre podporu rodiny za rok 2019. 46 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
25 33. - Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj za rok 2019. 46 39
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
26 34. - Správa o činnosti Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja, n. o za rok 2019. 46 38
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
27 35. - Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 1. polrok 2020. 46 40
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
28 37. - Rôzne. 46 38
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia v znení predloženého doplňujúceho návrhu. )