Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 201906 - 15. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK
Predsedajúci: E.Jurinová Konaného dňa 25.11.2019
Hlasovanie Bod jednania Prítomní Za
1 1. - Otvorenie. 52 50
( Pozn: H. o predloženom návrhu programu rokovania v znení zmien a doplnení. )
2 2. - Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 16. septembra 2019. 54 53
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
3 3. - Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019. 53 47
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
4 4. - Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2020. 54 52
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
5 5. - Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022. 52 17
( Pozn: H. o predloženom pozmeňujúcom návrhu poslanca J. Cecha (návrh neschválený). )
6 5. - Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022. 52 20
( Pozn: H. o predloženom doplňujúcom návrhu poslanca M. Guru (návrh neschválený). )
7 5. - Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022. 52 45
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
8 6. - Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok. 52 45
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia - návrh na menovanie riaditeľa DSS a ŠZ v Liptovskom Hrádku. )
9 6. - Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok. 51 33
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia - návrh na odvolanie riaditeľa CSS Studienka Novoť. )
10 6. - Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok. 51 45
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia - návrh na odvolanie riaditeľa DoNsP v Dolnom Kubíne. )
11 9. - Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja. 48 9
( Pozn: H. o procedurálnom bávrhu poslanca M. Kapitulíka (návrh neschválený). )
12 9. - Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení na území Žilinského kraja. 48 36
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
13 10. - Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja. 47 24
( Pozn: H. o pozmeňujúcom návrhu poslanca J. Grapu. )
14 10. - Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja. 47 43
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. )
15 11. - Zabezpečenie dopravnej obslužnosti prímestskou autobusovou dopravou v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja. 39 16
( Pozn: H. o procedurálnom návrhu poslanca J. Grapu (návrh neschválený). )
16 11. - Zabezpečenie dopravnej obslužnosti prímestskou autobusovou dopravou v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja. 39 18
( Pozn: H. o procedurálnom návrhu poslanca J. Prílepku (návrh neschválený). )
17 11. - Zabezpečenie dopravnej obslužnosti prímestskou autobusovou dopravou v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja. 39 27
( Pozn: H. o predloženom návrhu Uznesenia 1. )
18 11. - Zabezpečenie dopravnej obslužnosti prímestskou autobusovou dopravou v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja. 39 22
( Pozn: H. o predloženom návrhu Uznesenia 2. )
19 12. - Návrh na zmenu Uznesenia 9/4 v časti 14 zastupiteľstva z 19. marca 2018. 38 36
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia v bode 12 a v bode 14 - časti 16. - 19. a časti 21. - 23. a návrhu Uznesenia 2. )
20 12. - Návrh na zmenu Uznesenia 9/4 v časti 14 zastupiteľstva z 19. marca 2018. 38 36
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia v bode 13 a zvyšných častiach návrhov uznesení predložených v bode 14. )
21 26. - Schválenie predloženia a realizácie projektov Centier pre integrovanú zdravotnú starostlivosť na území Žilinského samosprávneho kraja. 34 28
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení v bodoch programu 26 a 27. )
22 25. - Návrh na schválenie zmlúv o postúpení pohľadávok v rámci strešných projektov Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 33 29
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia v bode 25. )
23 15. - Dodatky k Zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 29 28
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
24 16. - Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.4. 29 29
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
25 16. - Schválenie spolufinancovania projektu žiadaného z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom na rok 2019 – podprogram 1.4. 29 28
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia k bodu 17. )
26 18. - Návrh na zmenu Uznesenia 26/10 písm. a) zastupiteľstva z 28. januára 2019. 29 28
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia v bodoch programu 18 - 24. )
27 28. - Dohoda o rozpustení združenia medzi Žilinským samosprávnym krajom a Žilinskou univerzitou v Žiline za účelom spoločnej prípravy projektovej dokumentácie pre stavbu s názvom „Planetárium Žilina“. 29 28
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
28 29. - Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2020. 29 28
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
29 30. - Informácia o rozdelení dotácií žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy ŽSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu ŽSK pre rok č. 5/2019 - „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“ – Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji. 29 29
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
30 31. - Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová. 29 29
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
31 33. - Návrh na menovanie riaditeľa organizácie Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín. 29 29
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )