Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 201904 - 13. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK
Predsedajúci: E.Jurinová Konaného dňa 24.06.2019
Hlasovanie Bod jednania Prítomní Za
1 1. - Otvorenie. 51 51
( Pozn: H. o návrhu programu rokovania s prečíslovaním bodov 4 až 5 na 3 až 4, bodu 3 na bod 5 a doplnením bodov: Schvál. povin. spoluf. projektu Zdravie na tanieri 2019 ako bodu 25, a Návrh na schválenie postupu pri zverejňovaní odpovedí...ako bodu 26 s následným prečíslovaním bodov 25 až 30 na 27 až 32 )
2 2. - Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 6. mája 2019. 51 50
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
3 3. - Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. v celkovej výške do 4 000 000 € na financovanie kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja. 55 13
( Pozn: H. o doplňujúcom návrhu poslanca Rudolfa Urbanoviča. )
4 3. - Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. v celkovej výške do 4 000 000 € na financovanie kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja. 55 45
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia k stanovisku HK k dodržaniu podmienok na prijatie úveru... )
5 3. - Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k dodržaniu podmienok na prijatie úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. v celkovej výške do 4 000 000 € na financovanie kapitálových výdavkov Žilinského samosprávneho kraja. 55 40
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia k návrhu na prijatie úveru... )
6 5. - Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019. 55 51
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
7 6. - Výber štatutárneho audítora pre Žilinský samosprávny kraj na roky 2019 – 2020. 55 47
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
8 7. - Návrh na menovanie riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci na základe výsledku výberového konania. 54 45
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
9 8. - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 54 39
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
10 9. - Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja o zrušení Školského internátu, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok vrátane a jeho súčasti Školskej jedálne, Námestie A. Hlinku 76, 034 01 Ružomberok k 31. 8. 2019. 53 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia k bodom programu 9 - 14. )
11 15. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 53 41
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
12 16. - Návrh na zrušenie Uznesenia 8/13 v bode 11. zastupiteľstva zo 16. novembra 2015. 53 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia k bodom programu 16 a 17. )
13 18. - Návrh na zmenu Uznesenia 20/9 písm. c) zastupiteľstva z 19. novembra 2018. 45 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
14 19. - Návrh na zmenu Uznesenia 15/12 v časti 4., 6. a 9. zastupiteľstva zo 6. mája 2019. 45 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
15 20. - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 č. 5/2019 na financovanie Podporného programu Žilinského samosprávneho kraja: „Ľudské zdroje v zdravotníctve ŽSK“ Stabilizácia lekárov a sestier v Žilinskom kraji I. Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti – podporný dotačný program ŽSK pre poskytovateľov ZS – 8. Jednorazové dotácie na stabilizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti „Stabilitou siete ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti“. 45 40
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
16 21. - Spolupráca s Mestom Krásno nad Kysucou vo veci spoločnej investičnej prípravy a realizácie stavby: „Rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu a Vlastivedného múzea“. 49 48
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia k bodom programu 21 až 25. )
17 26. - Návrh na schválenie postupu pri zverejňovaní odpovedí na otázky v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 48 43
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
18 27. - Informácia o rozdelení dotácií z programu Dotácie pre regióny z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2019 žiadateľom na základe vyhlásenej Výzvy č. 1/2019, Výzvy č. 2/2019 a Výzvy č. 3/2019 podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 55/2018. 47 43
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
19 28. - Podpora energetického manažmentu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 45 41
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
20 29. - Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019. 45 38
( Pozn: H. o pozmeňujúcom návrhu poslanca Igora Janckulíka. )
21 29. - Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2019. 45 40
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. )