Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 201306 - 26.zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK
Predsedajúci: J.Blanár Konaného dňa 05.11.2013
Hlasovanie Bod jednania Prítomní Za
1 1. - Otvorenie. 54 19
( Pozn: H. o procedurálnom návrhu poslanca Pavla Pavláska (vypustiť z programu rokovania bod 7 Nakladanie s majetkom ŽSK) )
2 1. - Otvorenie. 53 50
( Pozn: H. o návrhu programu rokovania s predloženým doplnením bodu Dohoda o spolupráci s Odeskou oblastnou štátnou administráciou a ŽSK ako bodu 11 )
3 2. - Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 9. septembra 2013. 54 52
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
4 3. - Návrh na 4. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2013. 54 41
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
5 4. - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2014. 54 52
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
6 5. - Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016. 54 12
( Pozn: H. o procedurálnom návrhu poslanca Pavla Pavláskla (návrh rozpočtu ŽSK na rok 2014 len zobrať na vedomie) )
7 5. - Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016. 54 49
( Pozn: H. o pozmeňujúcom návrhu predsedu )
8 5. - Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016. 54 23
( Pozn: H. o predloženom pozmeňujúcom návrhu poslanca Vojtecha Kolejáka )
9 5. - Návrh rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2016. 54 39
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu na úseku kultúry )
10 6. - Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 27/2011 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území Žilinského kraja. 53 44
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
11 7. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 55 23
( Pozn: H. o návrhu Uznesenia 5 v časti 4. písm. d) (návrh neschválený). )
12 7. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 55 49
( Pozn: H. o návrhu Uznesenia 1 a návrhu Uznesenia 5 v častiach 2., 6. a 7. )
13 7. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 55 49
( Pozn: H. o ostatných návrhoch uznesení predložených v bode programu 7 )
14 8. - Zriaďovacia listina zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s názvom Centrum sociálnych služieb EDEN, Pod Lipami 66, 033 01 Liptovský Hrádok. 55 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
15 9. - Dodatky k Zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja. 52 40
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
16 10. - Schválenie členstva Žilinského samosprávneho kraja v záujmovom združení právnických osôb Slovenský prípravný výbor ZOH Krakov 2022. 50 39
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
17 11. - Dohoda o spolupráci medzi Odeskou oblastnou štátnou administráciou (Ukrajina) a Žilinským samosprávnym krajom (Slovenská republika). 51 45
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení. )
18 12. - Návrh na udelenie ocenení Cena Žilinského samosprávneho kraja. 50 44
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení. )
19 13. - Zmena v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 49 41
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
20 14. - Návrh na schválenie výšky 5 % spolufinancovania predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013. 50 47
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení v bodoch programu 14 - 15. )
21 14. - Návrh na schválenie výšky 5 % spolufinancovania predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013. 50 44
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia v bode 16. )
22 17. - Informatívna správa o príprave Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja na zabezpečenie zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 2013 – 2014. 50 44
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
23 18. - Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 1. polrok 2014. 50 47
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )