Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 201304 - 24.zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK
Predsedajúci: J.Blanár Konaného dňa 29.07.2013
Hlasovanie Bod jednania Prítomní Za
1 1. - Otvorenie. 42 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu programu rokovania. )
2 2. - Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 24. júna 2013. 43 43
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
3 3. - Protest prokurátora Krajskej prokuratúry Žilina č. Kd 85/13-6 zo dňa 28. 06. 2013 proti ustanoveniam čl. III ods. 2, čl. IV ods. 6, čl. VII, čl. XIII, čl. XIV, čl. XV a čl. XVI Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 3/2004 o používaní symbolov Žilinského samosprávneho kraja. 44 44
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )