Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 201302 - 22.zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK
Predsedajúci: J.Blanár Konaného dňa 22.04.2013
Hlasovanie Bod jednania Prítomní Za
1 1. - Otvorenie. 50 48
( Pozn: H. o návrhu programu rokovania s doplnením bodu "Návrh na schválenie partnerstva a spoluf. v rámci projektu ADViNTURE ..." za bod 13 a bodu "Zmeny týkajúce sa výborov pre otázky zamestnanosti ..." za bod 15 s následným prečíslovaním bodov 14 - 15 na 15 - 16 a bodov programu 16 - 18 na 18 - 20. )
2 2. - Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 18.februára 2013. 53 50
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
3 3. - Stanovisko hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja k návrhu Záverečného účtu Žilinského samosprávneho kraja za rok 2012. 53 53
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
4 4. - Záverečný účet Žilinského samosprávneho kraja za rok 2012. 53 53
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
5 5. - Návrh na 1.úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2013. 54 47
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
6 6. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 54 17
( Pozn: H. o procedurálnom návrhu poslanca P. Pavláska - nehlasovať o návrhu Uznesenia 1 a Uznesenia 2. )
7 6. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 54 18
( Pozn: H. o procedurálnom návrhu poslanca V. Kolejáka - hlasovať osobitne o jednotlivých návrhoch uznesení )
8 6. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 53 37
( Pozn: H. o návrhu Uznesenia 1, Uznesenia 2, Uznesenia 3 v časti 3. a 6 a Uznesenia 4. )
9 6. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 53 37
( Pozn: H. o ostatných návrhoch uznesení. )
10 7. - Návrh na zmenu Uznesenia 10/20 v časti 3. ods. 21, 36 a 47 zastupiteľstva z 19.decembra 2012. 53 48
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
11 8. - Návrh na menovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Novoti na základe výsledku výberového konania. 53 47
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
12 9. - Návrh na odvolanie riaditeľa Domova sociálnych služieb a zariadenia núdzového bývania v Dolnom Kubíne na základe jeho žiadosti o skončenie pracovného pomeru. 53 49
( Pozn: H. o návrhoch uznesení predložených v bodoch programu 9 a 10. )
13 11. - Zmena zriaďovateľa zariadenia sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja. 53 16
( Pozn: H. o procedurálnom návrhu poslanca Petra Webera - nehlasovať o návrhu Uznesenia 2. )
14 11. - Zmena zriaďovateľa zariadenia sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja. 53 40
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení. )
15 12. - Dodatky k zriaďovacím listinám zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja. 53 45
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
16 13. - Návrh na schválenie podpísania Memoranda o porozumení na podporu koherentných a komplexných stratégií celoživotného vzdelávania. 53 43
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
17 14. - Návrh na schválenie partnerstva a spolufinancovania v rámci projektu ADViNTURE – Advancing Intermodal Tools for Urban Regions. 52 39
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
18 15. - Návrh na schválenie výšky spolufinancovania projektu predkladaného v rámci Regionálneho operačného programu, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami. 52 37
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
19 16. - Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby ciest v Žilinskom samosprávnom kraji za obdobie 2012/2013. 52 46
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
20 17. - Zmeny týkajúce sa výborov pre otázky zamestnanosti zriadených úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. 52 44
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )