Výsledky hlasovania na zasadnutí č. 201203 - 17. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK
Predsedajúci: J.Blanár Konaného dňa 25.06.2012
Hlasovanie Bod jednania Prítomní Za
1 1. - Otvorenie. 49 47
( Pozn: H. o predloženom návrhu programu rokovania s vypustením bodu 4 a doplnením bodu 7 "Návrh na odvolanie riaditeľa Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená" )
2 2. - Správa o plnení uznesení prijatých na rokovaní zastupiteľstva 23. apríla 2012. 50 48
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
3 3. - Návrh na 2. úpravu rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2012. 51 49
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
4 4. - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 27/2011 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území Žilinského kraja. 52 34
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. Hlasovanie vyhlásené za neplatné. )
5 4. - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 27/2011 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území Žilinského kraja. 52 31
( Pozn: Opakované hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia. Hlasovanie vyhlásené za zmätočné. )
6 4. - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 27/2011 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území Žilinského kraja. 52 52
( Pozn: Kontrolné hlasovanie spôsobom "Za" (kontrola funkčnosti hlasovacieho zariadenia) )
7 4. - Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 27/2011 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území Žilinského kraja. 52 32
( Pozn: Opakované hlasovanie o predloženom návrhu uznesenia. )
9 5. - Nakladanie s majetkom Žilinského samosprávneho kraja. 52 50
( Pozn: H. o návrhu Uznesenia 1 v časti 1 - 7, 8a, 9a a návrhoch Uznesení 2 a 4. )
10 6. - Zriaďovacia listina Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. 52 41
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
11 7. - Návrh na odvolanie riaditeľa Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená na základe jeho žiadosti o uvoľnenie z funkcie a o skončenie pracovného pomeru. 52 34
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
12 8. - Návrh na zmenu Uznesenia 7/13 v časti 3. zastupiteľstva z 8. novembra 2011. 51 48
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
13 9. - Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01, vyhlásenej v rámci Regionálneho operačného programu, za účelom realizácie projektu „Regionálna výskumná a inovačná stratégia Žilinského kraja 2014+“. 51 39
( Pozn: H. o predložených návrhoch uznesení v bodoch 9. - 11. )
14 12. - Návrh k zálohovým platbám Programu Cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 a možnosť ich finančného zabezpečenia. 51 41
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
15 13. - Návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov v zmysle Sociálneho programu na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov na území Žilinského samosprávneho kraja. 51 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
16 14. - Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja na 2. polrok 2012. 50 42
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
17 15. - Informatívna správa o aktuálnom vývoji situácie v zdravotníctve. 48 40
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
18 16. - Informatívna správa o stave ciest II. a III. triedy v Žilinskom samosprávnom kraji. 49 43
( Pozn: H. o predloženom návrhu uznesenia. )
19 17. - Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR na Úrade Žilinského samosprávneho kraja. 49 43
( Pozn: H. o predloženom návrhu. )